ARABULUCULUK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

ETİK VE DİSİPLİN KURULU

 

Toplantı Tarihi   :  26.11.2016- 27-11-2016

Karar Tarihi      : 27.11.2016

Karar No          : EDK- 2016 -1

 

Derneğimiz bazı üyelerinin sözlü olarak, elektronik posta vb. ortamlarda

 

  • Yönetim Kuruluna aday olan ve destek veren arkadaşlarımızın, nezaket ve birlik duygusu içinde davranmaları,
  • Yönetim Kuruluna aday olan arkadaşlarımızın, Dernek kayıtlı üyeleri dışında başkalarına da açık alanlarda grup ve aday tanıtımı yapması,
  • Seçim kararının alınıp ilan edilmesinden sonra üye kaydı yapılması ve yeni üye arkadaşlarımızın Genel Kurulda oy kullanması,

 

hususlarında Kurulumuzun değerlendirme yapmasını istediğinin anlaşılması üzerine, Arabuluculuk Derneği Etik ve Disiplin Kurulu olarak, 26.11.2016 ve 27.11.2016 tarihlerinde toplanılmış, 27.11.2016 tarihinde aşağıda yer alan açıklamalarımız dahilinde Tavsiye Kararı alınmış, tüm üyelere duyurulması için Karar sayın Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir.

 

KURULUMUZUN GÖRÜŞÜ:

 

Ana Dayanak:

 

[İlgili kısımların bazıları tarafımızdan sadece vurgulama amacıyla kalın veya büyük harfle yazılmıştır.]

 

Tüzük

Madde 20: DİSİPLİN VE ETİK KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

 

  • Dernek üyelerinin disiplin ve etik kurallarına uygun davranıp davranmadıklarını RESEN DENETLEMEK,
  • Üyeler hakkındaki şikâyetleri değerlendirmek,
  • Soruşturma neticesinde aldığı kararları uygulamak üzere Yönetim Kuruluna tevdi etmek,

 

ARABULUCULUK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ ETİK VE DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ:

 

  1. BÖLÜM – ETİK KURALLAR:

 

“Üyeler tüm eylem ve işlemlerinde ‘kendine yapılmasını istemediğini, sen de başkasına yapma’ ve ‘sana nasıl davranılmasını istiyorsan, sen de başkalarına öyle davran’ altın kurallarını içselleştirmeyi amaç edinmiş sayılırlar. Üyeler hem bir dernek üyeliğinin hem de Derneğin somut amacı olan arabuluculuğun gerektirdiği ciddiyetin, saygınlığın ve özenin gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Tüm üyeler, kanunen suç veya disiplin cezasını gerektiren bir fiil veya hal düzeyine gelmese dahi, bu etik ilkelere de rızaen uyarlar. Üyelerden, AGD Tüzüğü amaçlarına, üyeler arası saygı, güven ve dayanışma duygusuna, arabuluculuğun toplumda kazanması beklenen olumlu yönde tanınmışlık ve yararlı olabilme beklentilerine, AGD’ deki faaliyetlerin iş temini, mesleki rekabet benzeri amaçlara araç edilmemesine dikkat ve özen göstermeleri beklenir. Bu kapsamda, kaba, yakışıksız, düşüncesiz, fevri, sorumsuzca ve özensiz tutum ve tavırlardan kaçınılmasının, gerektiğinde kusurun idrak edilip, sorunları büyütmeden özür dilenmesinin erdem sayılmasına, arabuluculuk yetileri de gereği gerektiğinde empati kurmaya çalışmasının tüm üyelerin asgari müşterek değer yargıları arasında olduğu kabul edilir.

 

 

Bu ana ilkeler ışığında incelenmeye başlanarak:

 

1- Yönetim Kuruluna aday olan ve destek veren arkadaşlarımızın, nezaket ve birlik duygusu içinde davranmaları ile ilgili olarak:

 

Dayanak

 

“ARABULUCULUK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  1. 2 SAYGI VE HOŞGÖRÜ:

 

Derneğin her bir üyesine, toplumun her bireyine, toplumun her kesimine her düşünceye, her inanca sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmayı ifade eder.”

 

— — —

 

Derneğimiz, hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde Arabuluculuk uygulamasını geliştirilmesi ve Tüzükte yer alan hususların gerçekleştirilmesi amacı ile kurulmuş, üyelerinin de Tüzük – Etik ve Disiplin Kurallarını uyma yükümlüğü kurallara bağlanmıştır.

 

Bu kapsamda, tüm üyelerimizin, arabuluculuğun gerektirdiği ciddiyete uygun davranması, üyeler arası saygı, güven ve dayanışma duygusuna dikkat ve özen göstermesi, kaba, yakışıksız, düşüncesiz, fevri, sorumsuzca ve özensiz tutum ve davranışlardan, ayrımcı, ayırıcı, üzücü ve kırıcı yazışma ve konuşma yapmaktan kaçınmalarını, arabuluculuk mesleği yetileri gereği gerektiğinde empati kurmalarının Derneğimiz Genel Kurulunca kabul edilmiş olduğunun hatırlatılmasının tavsiye edilmesine Kurulumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

2- Yönetim Kuruluna aday olan arkadaşlarımızın, Dernek kayıtlı üyeleri dışında başkalarına da açık alanlarda grup ve aday tanıtımı yapması ile ilgili olarak:

 

Derneğimizin üyelerinin bulunduğu tanıtım ve bilgilendirme mecraları, sosyal paylaşım siteleri mevcuttur. Bu alanlar üyelerinize açık olduğundan sadece üyelerimiz görüşlerini paylaşabilmektedir.

 

AGD Üyeleri dışında üçüncü kişilerin de görüş ve önerilerini yazabildiği alanlarda, Derneğin Yönetim Kuruluna aday olanların adaylık vb. tanıtım yapması, Derneğimizin özellikle iç ilişkisini doğrudan ilgilendiren konularda üçüncü kişilerin görüş-düşünce, paylaşım, övgü yada yergiye dayalı yazışmalar yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu nedenle Dernek üyelerini ve Derneği doğrudan ilgilendiren bu hususların Dernek üyelerine mahsus ve üçüncü kişilerin dahil olmadığı mecralar dışına taşınmamasının tavsiye edilmesine Kurulumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

3- Seçim kararının alınıp ilan edilmesinden sonra üye kaydı yapılması ve yeni üye arkadaşlarımızın Genel Kurulda oy kullanması ile ilgili olarak:

 

Dayanak

 

“DERNEKLER YÖNETMELİĞİ:

Çağrı usulü

Madde 14 – (Değişik: RG-23/1/2013-28537) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.”

 

 

Arabuluculuk Gönüllüleri Dernek Tüzüğü

Madde 12 – Dernek Genel Kuruluna Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündem Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.”

 

— — —

 

Derneğimiz TMK’na, Dernekler Kanununa ve Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak kurulmuştur, kendi Tüzüğü ile de bağlıdır. Yukarıda atıfta bulunulan hükümler yorum gerektirmeksizin amir olduğundan, bunlara uyulması konusunda duraksama bulunmamaktadır. Kuşkusuz, tüm kayıtlı üyeler ve adaylar arasında etik ilkeler gereği de eşit koşullar sağlanmalıdır; sürelere uygun olarak aday olan tüm üyeler yeterince tanınabilmeli ve kendilerini eşit koşullarda tanıtabilmelidir. Gerek Kurulumuzun bu hatırlatmasının, gerek bu vesileyle (Dernek Tüzüğü yanında) Olağan Genel Kurulun oybirliği ile kabul ettiği Etik ve Disiplin Yönetmeliğinin tüm üyelerin erişimini temin için Dernek İnternet sitesinde yayınlanmasının tavsiye edilmesine Kurulumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Bu tavsiye kararları da ışığında, yukarıda sayılan ( özellikle Derneğimiz Tüzüğünün 12. maddesinde yazılan bildirimler, süreler ve usulü işlemler)  ve sair amir yasal düzenlemelere göre, yapılması gerekenler, görev ve yetkileri dahilinde, Sayın Yönetim Kurulu başta olmak üzere, Sayın Denetim Kurulu ve uygun zamanda seçilecek Sayın Divan Heyeti tarafından resen dikkate alınacaktır.

 

Yukarıdaki tüm hususlarda, Etik Kurulumuz oy birliği ile tavsiye kararı almıştır.

 

Etik ve Disiplin Kurlumuzun işbu hususlara ilişkin tavsiye kararı, gerekli mecralarda üyelere duyurulması için Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir. (İstanbul, 27.11.2016)

 

ETİK VE DİSİPLİN KURULU

Başkan                                            Üye                           Üye

Arb.Av. Şeref Tekelioğlu -Arb.Av. Murat Özsunay -Arb.Av. Nigar Bayraktar