ARABULUCULUK NEDİR?

Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı için de insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.

 Biz arabulucular bu yüksek ideal yolcularıyız ve başarılı olmak için çok çalışıyoruz…….

Arabuluculuk; anlaşmazlık yaşayan şahıslar veya tarafların gönüllü bir şekilde kabul edebileceği, bu şahıslar veya taraflar arasındaki iletişimi arttırmada, anlaşmazlıkla ilgili sorunlarını çözmede ve müzakere yöntemlerini kullanabilmede yardımcı olan, karar verme yetkisi bulunmayan, tarafsız ve bağımsız üçüncü kişinin (arabulucunun) yönettiği bir süreçtir. Başka bir deyişle; anlaşmazlık yaşayan tarafları, konuşmak veya müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle kendi çözümlerini kendilerinin ortaya çıkarması için aralarındaki iletişimi kolaylaştıran, uzman eğitimi almış, bağımsız, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan üçüncü kişinin katılımı ile yürütülen, gönüllülük esaslı bir uyuşmazlık çözme yöntemidir.

Nasrettin Hoca’nın ünlü hikayesini hepimiz biliriz: Hasım olan iki taraf da ayrı ayrı gelip  Hoca’ya dertlerini anlattıklarında Hoca “haklısın” der. Buna tanık olan Hoca’nın karısı “bu nasıl iştir, her ikisine de haklısın dedin?” der, Hoca karısına “Sen de haklısın” der….

Anlaşmazlık yaşayan tarafların her biri kendisini haklı bulurken çözüme nasıl ulaşılır? Çoğu zaman anlaşmazlıklar; etkin iletişim kurulamadığı, tarafların kendilerini doğru ifade edemediği, empati kuramadığı, hatta kendilerinin veya diğer tarafın ihtiyaçlarının farkında bile olmadığı için doğar. Taraflar birbirlerine zarar vermeden uyuşmazlıklarını çözmede yetersiz kalabilirler. Eğer anlaşmazlık yaşayan taraflar gönüllü olarak bu anlaşmazlık konularını müzakere etmek ve sorunlarını çözmek isterlerse bu yöntemi kullanabilirler. Arabulucu; anlaşmazlığın ve tarafların niteliğine, anlaşmazlığın tarafları etkileme derecesine göre değişen yönetim davranış modelleri sergileyerek tarafların ihtiyaç ve menfaatlerine en uygun çözümleri bulmalarına yardımcı olur.

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içerisinde kendine özgü bir yöntemdir. Mahkeme yargısında uyuşmazlığın çözümü hâkim kararı ile mümkünken, arabuluculuk yönteminde bizzat uyuşmazlığın taraflarının kendi çözümlerini kendilerinin bulmaları konusunda sorumluluk almaları söz konusudur.  Arabuluculuk yönteminde arabulucunun karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Arabuluculuk kesinlikle bir yargılama faaliyeti değildir.

Arabuluculuk, gönüllülük esasına dayanan dostane bir çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk süreci kural olarak gizlidir, süreç içinde konuşulan konular, talepler, teklifler, kabuller gizlidir, hiçbir şekilde ilerde delil olarak kullanılamaz.

Arabuluculuk sürecinde kontrol taraflardadır; anlaşmazlık hakkında arabuluculuk yöntemine başvurmakta, arabulucuları seçmekte, arabuluculuk sürecinde kullanılacak usûlü seçmekte, süreci devam ettirmekte, anlaşmaya varıp varmamakta serbesttirler.

Arabuluculuk, mahkeme yargısına kıyasla daha az masraflıdır, esnek, hızlı ve ekonomik bir sorun çözme yöntemidir, toplumdaki sosyal barışa, uzlaşma kültürüne katkı sağlar.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşmaya varmaları halinde düzenlenecek belge bir taraf anlaşması olup, mahkeme kararı gibi sonuç doğurabilmektedir.