ARABULUCULUK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği” dir. Derneğin merkezi “İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı , İlke ve Değerleri

Madde 2- Derneğin amacı, toplumsal adalet ve barışa katkı sağlamak üst amacı çerçevesinde, arabuluculuk ve diğer alternatif çözümleri tanıtmak ve geliştirmektir.

Derneğin ilke ve değerleri:

EŞİTLİK : Dernek yönetim ve faaliyetlerine katılımda eşitlik olduğu gibi, bir üst kavram olarak “eşitlik”, toplumu oluşturan tüm bireylerin eşitliğine inanç ve uğurda çabayı ifade etmektedir.

SAYGI VE HOŞGÖRÜ : Derneğin her üyesine, toplumun her bireyine, toplumun her kesimine, her düşünceye, her inanca saygı ve hoşgörü ile yaklaşmayı ifade etmektedir.

BAĞIMSIZLIK : Yasal mevzuatın gerektirdiği mesleki bağımlılık dışında hiçbir kurum, kişi, görüş ile menfaat birliği içerisinde olunmaması, her türlü inanç, görüş ve düşünceye eşit mesafede yer alınmasını ifade etmektedir.

KATILIMCILIK : Derneğin her üyesinin, yönetim ve faaliyetlerine katılım hak, yetki ve görevine sahip olunmasını ifade etmektedir. Bu ilke, dernek üyeliğinin gerektirdiği yükümlülüklere uyulmaması ve dernek tüzüğündeki sınırların yok sayılması hakkını sağlamaz ve bu şekilde yorumlanamaz.

SÜREKLİ EĞİTİM VE GELİŞİM : Mesleğin tanıtım ve gelişimi için sürekli faaliyetlerin düzenlenmesi, sivil toplum örgütleri, devlet kurumları, özel kurumlar v.s. nezdinde tanıtımların yapılması, meslek kurallarının oluşturulması, mesleki iletişim, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması ve meslek içi eğitimlerin düzenlenmesinde aktif rol oynanmasını ifade etmektedir.

Derneğin Faaliyet Konuları

Madde 3- Dernek amacına ulaşmak için aşağıda belirlenen faaliyetleri yapar:

3.a. Arabuluculuk mesleğinin tanıtımını ve bu çözüm yolunun yaygın ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere; ulusal ve uluslararası alanda meslek odaları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları gibi gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, tanıtım toplantıları, konferans, panel ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlemek ve/veya düzenlenen organizasyonlara katılmak,

3.b.Ulusal ve uluslararası alanda amaca yönelik projeler üretmek, hazırlanmış projelere katılmak ve ortak projeler hazırlayarak bunları yürütmek,

3.c.Üyeler arasında fikir ve eylem birliği ile iletişim ve yardımlaşmayı sağlamak, arabuluculuk faaliyetine ilişkin yöntem, standart ve etik değerlerin, yasa, yönetmelik ve tüzüğe uygunluğunun takipçisi olarak sürekliliğini denetlemek ve dernek etik kurallarını oluşturup takipçisi olmak, 

3.ç.Arabulucuların mesleki gelişimlerini arttırmak için, mevzuatın izin verdiği çerçevede, değişen koşullar ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda, üyelerin eğitimine yönelik; sertifika programı, atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar, forumlar, toplantılar, söyleşiler, tanıtıcı gösteriler ve benzerlerini düzenlemek,

3.d. Arabuluculuk uygulamaları ve mevzuatına ilişkin araştırma ve çalışma yapmak, uygulama sırasında doğacak ihtiyaçlara göre, değişiklikler için Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile iletişimde olmak, öneriler hazırlamak,

3.e. Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturmak, üyeleri bu merkezden faydalandırmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi süreli ve süresiz basılı yayınlar ve e-bültenler çıkarmak,

3.f. Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin temini ile yaratılacak sağlıklı çalışma ortamının, dernekçe uygun görülecek koşullar çerçevesinde, üyelerce kullanılmasını sağlamak,

3.g. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

3.h. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda, alternatif çözüm yolları konusunda faaliyet gösteren dernekler ile federasyon kurmak ve bu alanda çalışan federasyona üye olmak,

3.ı. Yukarıdaki faaliyet alanları ile ilgili olarak; ihtiyaçlar nispetinde, lokaller, misafirhaneler, sosyal ve kültürel tesisler, ticari işletme kurmak ve işletmek,

3.i. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

3.j. Amacın gerçekleştirilmesi için faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar kurmak, ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

3.k. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

3.l. Dernek bu faaliyetleri gerçekleştirmek ve üyelere katkı sağlamak amacıyla, bir dernek merkezi kurarak bu merkezde arabuluculuk uygulamalarının mevzuata uygun şekilde yapılmasını temin eder. Bu merkeze yapılan başvuruların değerlendirilmesi için bir sistem ve organizasyon yapısı oluşturulur.

Dernek bu faaliyetler için,  ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde üçüncü kişiler ve kendisi lehine her türlü hakkı tesis edebilir, ve ettirebilir, banka ve benzeri kurumlarda mevduatlarını değerlendirir, ücretli ve/veya gönüllü ücretsiz personel istihdam edebilir, vakıf ve sandık kurabilir, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir,  ulusal ve uluslararası fonlardan yardım, destek ve hibe alabilir. 

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4- Dernek yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- T.C. vatandaşı olup, fiil ehliyetine sahip, arabuluculuk eğitimi almış ve/veya arabuluculuk eğitimi veren gerçek kişiler ile, dernek amaç ve faaliyetlerine uygun amaç ve faaliyet gösteren tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Onursal üyelik için, arabuluculuk eğitimi almış ve/veya arabuluculuk eğitimi vermek şartı aranmaz.

Resmi arabuluculuk siciline kayıtlı olmayan gerçek kişiler, derneğe kayıtlı üye olsalar dahi, hukuki arabuluculuk hizmeti veremezler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri yönetim kurulu tarafından yapılır.

Onursal Üyelik

Madde 6- Onursal üyelik, derneğin amaç ve faaliyetine katkıda bulunup destek verenler ile ulusal ve uluslararası alanda arabuluculuğun gelişmesine katkıda bulunan, akademik çalışma yürütenler arasından, uygun görüleceklere yönetim kurulu tarafından verilen bir payedir. Başvuru koşulu aranmaz. Onursal üyeler genel kurula katılıp görüş bildirebilirler, temennide bulunabilirler, ancak oy kullanamazlar, dernek organlarına seçilemezler.

Üyelikten Çıkma

Madde 7- Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8- Dernek kararlarına, derneğin amacına, derneğin ilke ve değerlerine, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanun, tüzük ve yönetmeliğine, arabuluculuk etik kurallarına, derneğin belirleyeceği disiplin ve tüzük hükümlerine aykırı davrananlar, arabulucular sicilinden kaydı silinenler, dernek aidatlarını 3 ay üst üste ödemeyip, bir yıl içinde bu konuda ikinci kez yazılı ihtar alanlar, Türk vatandaşlığından çıkan ya da çıkarılanlar, Disiplin ve Etik Kurulu’nun önerisi doğrultusunda, yönetim kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılabilir.

Çıkarılma kararı, yönetim kurulunca karar tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilir.

 Üyeliğe İade

Madde 9- Üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma kararının tebliğini takip eden 30 gün içinde yönetim kuruluna dilekçe vermek suretiyle çıkarılma kararına itiraz edebilirler. Bu itiraz, ilk genel kurul toplantısı gündemine alınır ve karara bağlanır. Bu karar nihaidir. Üyelikten çıkan ya da çıkarılan üye, kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğin Organları

Madde 10 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel Kurul,
 • Yönetim kurulu,
 • Denetim kurulu,
 • Disiplin ve Etik Kurulu.

Genel kurul gerekli gördüğü takdirde ihtiyari olarak bir Danışma kurulu oluşturulmasına karar verebilir veya oluşturulması için yönetim kuruluna yetki verebilir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı

Madde 11- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul; her yıl Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan toplantısını yapar.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Dernek Genel Kurulunu Çağrı Usulü

Madde 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Dernek Genel Kurulunun Toplantı Usulü

Madde 13- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Ancak üyenin bu hakkını kullanabilmesi için aidat borcunun bulunmaması gerekir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır, vekâleten oy kullanılamaz. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 14- Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar gizli olarak yapılır. Toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş şeffaf bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek Yönetim, Denetim, Disiplin ve Etik Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
 • Yönetim, Denetim, Disiplin ve Etik Kurullarının raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri görüşüp karara bağlamak,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, bu mallar üzerinde üçüncü kişiler lehinde her türlü hakkın tesis edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Dernek feshini karara bağlamak,
 • Dernek tüzüğü ve kanunların; Genel Kurulca yapılmasını öngördüğü hususları yerine getirmek,
 • Üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat tutarlarını kararlaştırmak.
 • Üyelikten çıkarılma kararına karşı yapılan itirazları karara bağlamak,
 • Çıkarılma talebinin Yönetim Kurulunca reddi kararına karşı Disiplin ve Etik Kurulu’nun itirazını nihai olarak karara bağlamak,
 • Dernek kurullarınca hazırlanacak yönetmelikleri onaylamak,
 • Ulusal ve uluslararası federasyonlara kurucu veya üye olarak katılmak veya ayrılmak konusunda karar vermek
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • Onursal üyelik ve Danışma Kurulu üyeliği için Yönetim Kurulu’ na tavsiyede bulunmak ;
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16- Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oy, açık sayım ile iki yıl görev yapmak üzere seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonra en geç onbeş gün içinde yapılacak ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter ve saymanı belirler.

Yönetim Kurulu ayda bir defa mutad olarak ve bunun dışında gerekli gördüğü hallerde salt çoğunlukla toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Toplantılara başkan ya da başkan yardımcısından en az birinin katılması şarttır.

Derneği temsilde çift imza esastır. Başkan ile yönetim kurulu üyelerinden birisinin müşterek imzaları dernek temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, izinsiz ve mazeretsiz üst üste 3 defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmadıkları takdirde, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

17.a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

17.b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

17.c. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

17.ç. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

17.d. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

17.e. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

17.f. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

17.g. Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

17.h. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

17.ı. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

17.i.  Genel Kurul’ un tavsiyelerine uygun olarak Danışma Kurulu üyelerini ve onursal üyeleri belirlemek,

17.j. Genel Kurul’a, gerek görülmesi halinde Yönetim Kurulu toplantılarına, Danışma Kurulu üyelerini davet etmek, görüş ve tavsiyelerini almak,

17.k. Genel Kurul’da gerekli görüldüğü takdirde verilecek yetki çerçevesinde komisyonlar kurmak, komisyonlara üye atamak ve komisyonların çalışma esaslarını belirlemek, komisyonların çalışmalarını denetlemek,

17.l. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Bireysel Görevleri

Madde 18-  Yönetim Kuruluna dâhil başkan ve üyelerin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a ) Yönetim Kurulu Başkanı

Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantı ve görüşmelerini idare eder. Tüzük hükümlerinin, derneğin yıllık çalışma programının ve dernek genel kurul kararlarının uygulanmasına nezaret eder. Dernek çalışmalarını koordine eder, tüzükte gösterilen diğer görevleri yapar.

b ) Başkan Yardımcıları

Başkan yardımcılarının görevlerini yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim kurulunca başkan yardımcılarından biri başkana bütün görevlerinde yardım eder ve bulunmadığı zamanlarda aynı yetki ile ona vekâlet eder.

c ) Genel Sekreter

Yazı işlerini idare eder. Dernekler mevzuatına göre tutulması gereken defterleri tutar. Umumi muhaberata ait acele evrakı resen, önemli yazıları başkanla birlikte imza eder. Diğer kurul üyeleriyle işbirliği yapar. Saymanla birlikte kayıt işleriyle meşgul olur.

d ) Sayman

Dernekler mevzuatı gereğince tutması gereken defterleri tutar. Derneğin yıllık bilanço ve kesin hesabını düzenler. Giderlere ait evrakı başkanla birlikte imza eder. Kayıt işlerinde genel sekretere yardım eder.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 19- Denetim kurulu, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oy, açık sayım ile seçilir. Denetim kurulu asil üyeleri en geç onbeş gün içinde toplanarak aralarından birini başkan seçer.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı aylık aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Dernek yönetim kurulunca karar verilmesi halinde denetim kurulu üyeleri tek başına veya kurul halinde şubelerin kararların, işlemlerini ve hesaplarını ve hazırlayacağı dernek yönetim kuruluna verir. İç denetime esas olacak konularda yönetmelik hazırlar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin ve Etik Kurulunun Teşkili Ve Görevleri

Madde 20- Disiplin ve Etik Kurulu 2 yıl süre ile görev yapmak üzere genel kurul tarafından gizli oy, açık sayım ile seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin ve Etik Kurulu asil üyeleri, seçimi izleyen en geç 15 gün içinde toplanarak aralarından birini başkan seçer. Görevleri;

 • Derneğin disiplin kuralları ile arabulucuların çalışma usul ve esaslarına ilişkin etik kuralları düzenleyen yönetmelik teklifini gerektiğinde hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
 • Dernek üyelerinin disiplin ve etik kurallarına uygun davranıp davranmadıklarını resen denetlemek,
 • Üyeler hakkındaki şikâyetleri değerlendirmek,
 • Gerekli soruşturmaları yapmak,
 • Soruşturma neticesinde aldığı kararları uygulanmak üzere yönetim kuruluna tevdi etmek,
 • Yapılan soruşturma neticesinde; çıkarılma doğrultusunda karar ihdası gerektiği hallerde, bu yöndeki kararını yönetim kurulunun oluruna sunmak,

Çıkarılmaya olur verilmemesi durumunda; Disiplin ve Etik Kurulu, Yönetim Kurulunun üyelikten çıkarılma kararına karşı ilk genel kurulda itirazda bulunabilir. Disiplin ve Etik Kurulunun çıkarılma dışındaki kararları kesindir.

Danışma Kurulu

Madde 21- Genel kurulun gerekli görmesi halinde ve genel kurulun tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu’na verilen yetki ile Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Danışma Kurulu üyelerinin dernek üyesi olma zorunluluğu yoktur.

Onursal üyeler Danışma Kurulu’ nun doğal üyeleridir.

Genel Kurul’a ve davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş ve önerilerde bulunabilirler,  ancak oy kullanamazlar.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 22-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

22.a. Üye aidatı; üyelerden giriş ödentisi olarak 60,00 ( Altmış ) TL, aylık olarak da 5,00 ( Beş ) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

22.b. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

22.c. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

22.ç. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

22.d. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, ulusal ve uluslararası fonlardan temin edilecek sair gelirler,

22.e. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

22.f. Eğitim programlarından sağlanacak gelirler,

22.g. Düzenlenecek yönetmelik hükümlerince elde edilecek diğer gelirler,

22.h. Sponsorluk yoluyla sağlanacak gelirler,

22.ı. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 23- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 1. Bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Karar defteri, Üye Kayıt defteri, Evrak Kayıt defteri bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

Yevmiye Defteri ve Büyük Defter : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Madde 24 – Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler ( Büyük Defter hariç ), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madder 25 – İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında ( 31 Aralık ) ( Dernekler Yönetmeliği EK – 16’da belirtilen ) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında ( 31 Aralık ), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Giderlerinde Usul

Madde 26- Derneğin gelirleri, dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında, bunun olmadığı durumlarda bankaca düzenlenmiş dekont, hesap özeti gibi belgelerle alınır. Giderler belgelendirilir, dip koçanları, sarf ve gelir-gider belgeleri 5 yıl süreyle saklanır. Dernek parası dernek adına açılacak bir banka hesabında muhafaza edilir. Derneğin gelir ve gider işlemlerindeki diğer usul ve esaslar dernekler mevzuatına tabidir.

Alındı Belgeleri

Madde 27 – Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ( Dernekler Yönetmeliği EK – 17’de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğini ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 28 – Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği EK 19’da yer alan ) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 29 – Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 30- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 31- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 32- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Derneğin İç Denetimi

Madde 33- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul , yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerekli görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Derneğin Borçlanma Usulleri  

Madde 34- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 35- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için kayıtlı tüm üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması ve tüzük değişikliğini kabul etmesi gerekir. İlk toplantıda karar alınamaması halinde ikinci toplantıda yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz ve bu çoğunluğun 2/3’ünün kabul oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 36- Dernek Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için bu tüzüğe göre genel kurulda oy hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler T.M.K. md.78’e göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile alınır. Ancak derneğin feshi için karar yeter sayısı üye tamsayısının yarısından az olamaz. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Tasfiye halinde dernek malvarlığı genel kurul kararı ile benzer amaçlı bir derneğe bağışlanır.

Hüküm Eksikliği

Madde 37- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı :                                                                                                 Görevi/Unvanı :

İhsan Berkhan                                                                                                 Başkan

Hatice Mehveş Ekşiler Özer                                                                         Başkan Yardımcısı

İbrahim Aycan                                                                                                 Başkan Yardımcısı

Cansev Turan                                                                                                   Genel Sekreter

Özlem Arslan Tanrıverdi                                                                                Sayman

Şeref Tekelioğlu                                                                                                Üye

Sevinç Keskin                                                                                                    Üye

Bu tüzük 37 (Otuzyedi)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.