Bilindiği üzere, arabulucu sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir. Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığımıza yazılı olarak başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılmaktadır.
Bu itibarla; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin, arabulucular siciline kayıt olma şartlarını düzenleyen 24. maddesindeki şartları taşıyan ve Arabulucular Siciline kayıt olmak isteyen ilgililerin, aşağıda yer alan başvuru belgeleri ile birlikte şahsen veya posta aracılığıyla Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.
Saygıyla duyurulur.
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

Başvuru Belgeleri;

  • Sicile kayıt talebini içerir dilekçe,
  • Arabuluculuk Giriş ve Yıllık Aidatının ödendiğine ilişkin makbuz,
  • 2(iki) adet fotoğrafı,
  • Başvuru tarihi itibariyle fiilen avukatlık mesleğini veya bir kamu görevini ifa etmeyen başvuru sahiplerinin, arabuluculuk mesleğini yapmalarına ruhen ve bedenen engel bir hallerinin bulunmadığına dair sağlık kuruluşlarından alacakları rapor,

(Lütfen dipnotta yer alan açıklamaları okuyunuz)

Başvuru sahipleri dilekçelerinde güncel iletişim bilgilerine (adres, telefon, e-mail) yer vermeleri gerekmektedir.

Arabuluculuk Kurulu tarafından belirlenen ve bir defaya mahsus olmak üzere ödeyecekleri 120,82 TL giriş aidatı ile bu yıl itibariyle 145,00 TL olan yıllık aidatı ‘’03.2.1.28 – Arabuluculuk sicili Gelirleri’’ gelir ekonomik koduna kaydedilmek üzere, ilerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün ilçelerde mal müdürlüğünün veznesine veya Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 0500 0010 0100 0003 5012 1001 IBAN nolu tahsilât hesabına yatırılacaktır.

İsteyen başvuru sahipleri, elektronik ortamda taranmış fotoğrafını isim ve soyisimleri belirtmek suretiyleadb.sicil@adalet.gov.tr adresine mail olarak gönderebilirler.

Sadece, başvuru tarihi itibariyle avukatlık veya bir kamu görevini ifa etmeyen başvuru sahipleri gönderecektir.